کاوه متمادی

کاوه متمادی

پنج شنبه, 21 آذر 1392 00:00

بازاریابی موبایلی

بازاریابی موبایلی
بازاریابی موبایلی  پیامکی

راهکارهای مدرن پیامدهی برای انواع کسب و کارها

پیامک فقط ابزار تبلیغات نیست!!

بلکه راهکار مدرن مشتری مداری ، هوشمند سازی و کاهش هزینه است

 

چهارشنبه, 20 آذر 1392 00:00

وب سایت الکامپ گیلان

 

طراحی و پشتیبانی وب سایت گیل الکامپ

برای نمایشگاه الکامپ گیلان

 

 
چهارشنبه, 20 آذر 1392 00:00

وب سایت غواصی خزر

 

وب سایت غواصی خزر

 

 
صفحه2 از3